Főoldal Bucóka hadművelet a sérült állatokért

Keresés az oldalon
 
Felhasználónév: Jelszó:       Regisztráció  | Új jelszó  | Aktiválás

http://www.youtube.com/watch?v=pkPNa4DBFHI

Számlaszám:
CIB Bank 10701135-45077308-51100005
Iban:
HU94 1070 1135 4507 7308 5110 0005
BIC (Swift) kód: CIBHHUHB
Adó 1%:
Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület
18716669-1-13
Mindenkinek köszönjük, aki nekünk ajánlja fel!
 Támogathat minket online, egyszerűen is!
A támogatás megkezdéséhez kattintson az alábbi gombra!

adomanygomb.png
kapcsolat.pngKapcsolatfelvétel

Elérhetőségeink, levél nekünk!
blog.pngZZ Blog
sajtoban.pngZZ a sajtóban
filmek.pngVideók
download.pngLetöltések
allatmenh.pngÁllatmenhelyek,
állatorvosok és
állatbarát helyek

forum.pngZZ Fórum
ksig.pngVendégkönyv
network.pngLinkek
kepek.pngKépek
 
Kedvenceink
....
Rólunk - Alapító okirat
ZÖLD ZEBRA ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
2006. június 15.-én elfogadott ALAPSZABÁLYA Időközi módosításokkal egységes szerkezetben

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták a ZÖLD ZEBRA ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET létrehozását.


A ZÖLD ZEBRA ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET alakuló Közgyűlése 2006 június 15.-én az alábbi alapszabályt fogadta el.

I.
EGYESÜLET ADATAI


1. Az Egyesület neve: ZÖLD ZEBRA ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET
Az Egyesület angol neve: Green Zebra
Az Egyesület rövidített neve: Zöld Zebra

Az Egyesület székhelye:
2213. Monorierdő, Fürdő u. 19.

2. Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök és a főtitkár jogosult.

3. Az Egyesület pecsétje:
kör alakú rajta a ZÖLD ZEBRA ÁLLAT- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET felirattal. A pecséten azonosításra alkalmas más felirat is szerepelhet.


4. Az Egyesület célja

a) A természeti környezet védelme, a természeti környezet védelme fontosságának tudatosítása, különösen a fiatal korosztályoknál (elsősorban az óvodai és alapfokú nevelésben ),
b) Óvodai, alap és középfokú oktatási programok kidolgozása, ilyen intézmények fenntartóival hosszú távú kapcsolatok kialakítása, - a környezetvédelemre, természetvédelemre, állatvédelemre tudatos nevelés – érdekében,
c) A természeti környezet -növény és állatok – védelmére kidolgozott programok oktatása, a programok beépítése az óvodai, általános és középiskolai nevelésbe, mely egyben elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek már gyermekkorban hangsúlyozott fontosságát,

d) Olyan közművelődési rendezvények szervezése, amely bemutatja és népszerűsíti az állat- és természetvédelem fontosságát,

e) Jótékonysági akciók szervezése a menhelyen lévő állatok megsegítésére,

f) Gondoskodás az elhagyott, kóbor állatok befogásáról, megfelelő, lehetőleg gazdákhoz történő elhelyezéséről,

g) Kóbor vagy menhelyen lévő állatok ivartalanításának megszervezése,
h.) Ideiglenes befogadó hálózat kiépítése, a menhelyen lévő kutyák végleges elhelyezésének elősegítése és a hálózatban együttműködők oktatása, i) A szükséges feltételek megteremtése és hatósági engedélyek megadása után saját állatmenhely létesítése, j) Akciók gazdáknál lévő állatok ivartalanítására,
k) Kapcsolatok kiépítése és tartása más (külföldi és belföldi) természet- és állatvédő szervezetekkel, az összehangolt állatmentés érdekében,

l) kapcsolatok kiépítése és tartása önkormányzatok illetékes szervezeteivel a természeti környezet védelmére, továbbá állatmentő feladatok összehangolása érdekében,
m) az oktatás nevelés eszközeivel a jövő nemzetékének tudatos nevelése a hulladékok keletkezésének csökkentésére, a tiszta egészséges környezet megteremtése érdekében.

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.


5. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében: a) minden rendezvényén hangsúlyozza a természeti környezet védelmének fontosságát, törekszik az állat- és természetvédelem jelentőségének megismertetésére és elismertetésére,
b) javaslatokat készít és terjeszt elő az illetékes állami, önkormányzati, társadalmi és politikai szervezeteknek az állatok és a természet védelmének fontosságát hangsúlyozó nevelési programokról, programjainak oktatását megszervezi, törekszik saját oktatóbázis létrehozására,

c) ösztönzi az egymást követő nemzedékekben az állat- és természetvédelem fontosságának szemléletét,

d) szorgalmazza és segíti más állatvédő szervezetekkel és csoportokkal az információáramlást és együttműködést,

e) segíti az idős vagy fogyatékkal élő , illetve az egyedül maradt embereket az állataik gondozásában,

f) elősegíti a kóbor, gazdák nélkül maradt állatok ideiglenes és végleges elhelyezését,
g) állatorvosokkal együttműködve, részt vesz beteg, sérült állatok meggyógyításában és ivartalanítási akciókat szervez, h) kiadványokat jelentet meg, melyben tevékenységével összefüggő eseményekről, céljai elérését segítő anyagokat publikál.
6. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.


7. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.


8. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.


9. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

10. Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
5. kulturális tevékenység,
8. természetvédelem és állatvédelem
9. környezetvédelem
Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.

II.
A TAGSÁGI VISZONY

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,
c) pártoló tagság.

2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.
Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.
Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület Főtitkárának kell benyújtani. A kérelmet első fokon az Elnökség bírálja el és szótöbbséggel hozza meg döntését. Döntése ellen a Közgyűléshez lehet fordulni. Fellebbezésekről a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

3. Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

4, Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;
d) rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehet. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.

5. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a személy, aki a környezet- az állat- és természetvédelem területén az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.
A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

Tiszteletbeli tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehet. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.

Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

6. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, egyebekben
jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.

7. A tagsági viszony megszűnik:
a)A tagság a következő esetekben szűnik meg: a) Kilépés. b) Kizárás. c) Törlés. d) Tag halála. b)A tag az egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. c) Az elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot, aki az egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. d) Az elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. Az elnökség és a közgyűlés a törléssel kapcsolatban hozott határozatait indokolni köteles. e)Amennyiben az elhunyt, kilépett, törölt vagy kizárt tag egyben az egyesület elnökségének tagja is volt, az elnökség – a törvényes működés helyreállítása érdekében – haladéktalanul köteles a tisztújító közgyűlést összehívni. f) A kizárt vagy törölt tag az általa befizetett tagdíjat nem követelheti vissza. Ez vonatkozik a már befizetett hozzájárulásra vagy egyéb adományra is.
III.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1. Az Egyesület szervei Az Egyesület testületi szervei:
a) Közgyűlés,
b) Elnökség, mint ügyintéző és képviseleti szerv.

Az Egyesület tisztségviselői:
a) elnök,
b) főtitkár,
c) elnökségi tagok,
d) pénztáros.
Amennyiben az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, felügyelő szervként Ellenőrző Bizottságot hoz létre.


2. A Közgyűlés
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente kétszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Pest megyei Bíróság elrendeli.

A Közgyűlést a főtitkár írásban (postai levél, vagy e-mail útján) hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak az 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.
Ez esetben azonban az
alapszabályt módosítani nem lehet a közgyűlésen.
A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az Egyesület főtitkára elnököl.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök által 2 felkért tag hitelesít.

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt, de ez a döntés nem lehet más által nem támogatott. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
- mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő- jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület Közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület főtitkára látja el.

A Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban (e-mailen) – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.
Az Egyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (Szabad Föld)
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

Az Egyesület honlapján ( ) rendszeresen nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselőit: az elnököt, főtitkárt, pénztárost, elnökségi tagot, az Ellenőrző Bizottságot és annak tagjait;
b) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
c) jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
d) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
e) elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést;
f) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
g) az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében;
h) elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása után a közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi (az egyesület honlapján: www.zoldzebra.hu és országos sajtóban: Szabad Föld);
i) éves költségvetés megállapítása;
j) Egyesülés más társadalmi szervezettel, belépés társadalmi szervek szövetségébe,valamint az Egyesület feloszlásának kimondása;

3. Az Elnökség

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az 5 tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az elnök, a főtitkár, a pénztáros és két választott tag. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól
- mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő- jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Elnökség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévenként tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze (levél, vagy e-mail útján) írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább 15 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban (levél, vagy e-mail) értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak legalább 2/3-a jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt, de ez a döntés nem lehet más által nem támogatott. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 10 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjainak 2/3-a jelen van.


Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség feladatai:
a) ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
b) az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára;
c) tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon;
d) fogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
e) a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz;
f) javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására.

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.

Az Elnökség dönt első fokon a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár el. A kizárás okai:
a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;
a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén, vagy önként vállalt munka egy éven túli el nem látása esetén, a felszólítás után kitőzött 90 napos határidő eltelte után.
Az Elnökség előzetes írásbeli bejelentésre lehetővé teszi az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba való betekintést.

4. Az Egyesület tisztségviselői
Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökség tagjai, az elnök, főtitkár, a pénztáros. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.

Az elnök megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre újra megválasztható. A főtitkár és a pénztáros megbízatása visszavonásig, illetve lemondásig tart.

Az elnök feladatai:
a) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,
b) konferenciák és más rendezvények szervezése,
c) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,
d) az Egyesület működésének irányítása,
e) utalványozási jog gyakorlása a főtitkárral vagy bármelyik elnökségi taggal együttesen,
f) képviseli az Egyesületet.

A főtitkár feladatai:
a) képviseli az Egyesületet,
b) az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti,
c) az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;
d) az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése;
e) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
f) a főtitkár előkészíti a Elnökség üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.
Az Egyesület tisztségviselője visszahívható, amennyiben jogszabályban, vagy az Egyesület
alapszabályában rögzített kötelezettségeit megszegi, tevékenységével sérti az Egyesület érdekeit. Visszahívás és lemondás esetén az elnökség köteles a tisztújító közgyűlést haladéktalanul összehívni.

IV.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁS
A

1. Az Egyesület vagyoni eszközei
Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) támogatások,
c) az Egyesület rendezvényeinek bevételei.

Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.
Az Egyesület rendes tagja személyesen végzett térítés nélküli önkéntes munkával kiválthatja a tagdíjfizetési kötelezettséget. Az egyedi esetben kérelemre történő engedélyezésre az Elnökség egyhangú döntése alapján lehetséges azzal, hogy erről az éves beszámolóban külön kell jelentést készíteni.

2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az alelnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

A kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők.

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja.

V.
AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE


Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.


VI.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2007. április 3-án fogadta el.


Kelt, 2007. április 3.……………………………………………
Egyesület elnöke

…………………………………………
Egyesület főtitkára


……………………………………………
jegyzőkönyvvezető